Ieder kind een eerlijke start dankzij VVE-convenant

Kinderopvang Rivierenland tekent VVE convenant gemeente Neerijnen

Onder het motto “Jong geleerd is oud gedaan” is in de gemeente Neerijnen, op donderdag 21 september, het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) convenant getekend. Dit VVE convenant maakt het mogelijk om in een vroeg stadium achterstanden met betrekking tot taal en onderwijs, op te sporen en aan te pakken. Zo krijgt ieder kind een kans om zichzelf optimal te ontwikkelen. Waar de Vroegschoolse educatie, voor kinderen in groep 1 en 2, voornamelijk door de betreffende onderwijsinstelling wordt geregeld, is de voorschoolse educatie de verantwoording van de gemeente.

In het convenant zijn afspraken vastgelegd over hoe dit traject gerealiseerd wordt in de gemeente. Deze zijn door verschillende instanties overeen gekomen. Zo werd het ondertekend door maar liefst 8 hoogwaardigheidsbekleders.
De gemeente Neerijnen heeft op dit moment capaciteit om 50 kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud, op te nemen in het VVE-plan. Om in aanmerking te komen voor VVE, wordt door het consultatiebureau een onderzoek gedaan dat op systematische wijze de ontwikkelingen in kaart brengt. Bij een VVE indicatie kan een kind doorgaans snel bij één van de drie locaties worden geplaatst en kan er worden gestart met het spelenderwijs begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling van het kind. Kinderdagverblijf Dribbel is hiervoor geaccrediteerd.
Een VVE-traject is niet alleen raadzaam voor kinderen met een onduidelijke spraak of kinderen waarbij thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken. Ook teruggetrokken of juist erg drukke kinderen kunnen hierbij veel baat hebben. Minimaal 10 uur in de week krijgt een kind begeleiding op maat. Hierbij wordt betrokkenheid verwacht van de ouder. Zij worden op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van hun kind en kunnen hier ook thuis een bijdrage aan leveren.
Ondanks dat het grootste gedeelte van de kosten gedragen kunnen worden dankzij de subsidie die de gemeente ontvangt voor deze vorm van onderwijs, geldt er ook een ouderbijdrage van €18 per maand.