Integraal Kindcentrum Prins Maurits

Kindcentrum Prins Maurits is een plek waar alle kinderen van 0 tot 12 jaar naar toe kunnen voor ontwikkeling, educatie, ontmoeting en betekenisvolle vrije tijd. Onderwijs en opvang worden met elkaar verweven waarbij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen voorop staat. Door middel van spelen en leren, ontwikkelen kinderen vaardigheden die zij nodig hebben om zich staande te kunnen houden in de maatschappij van de toekomst. Kinderen krijgen veel ruimte om te bewegen en te ontdekken.

Talenten

Talentontwikkeling vinden we binnen ons centrum van groot belang. Daarom is er een gevarieerd aanbod van activiteiten en bieden we allerlei workshops aan op de Buitenschoolse opvang zowel in de schoolweken als in de schoolvakanties. Ook hebben we centrale talentendagen waar onderwijs en opvang samen bruisende activiteitendagen organiseren. In de Peutercarrousel zijn er leuke uitdagende activiteiten voor de peuters en kleuters. We geven deze dagen graag met de ouders en medewerkers verder vorm.

Vreedzaam Kindcentrum

In IKC Prins Maurits werken we met het programma van de Vreedzame School. Het programma van de Vreedzame School is de basis van ons IKC en zorgt voor een cultuur van saamhorigheid, waar we positief omgaan met elkaar, waar we samen verantwoordelijk zijn, waar kinderen meedenken, waar conflicten op een positieve manier worden opgelost en waar we de verschillen tussen mensen waarderen

Gezond

Daarnaast vinden we de gezondheid van kinderen belangrijk. Want jong geleerd is tenslotte oud gedaan. We hebben een heldere visie op gezonde voeding en dragen dat uit in onze eet- en drinkmomenten. Uiteraard doen we dit graag in samenspraak met de ouders.

We vinden het belangrijk dat onze kinderen voldoende bewegen; van baby tot de kinderen in groep 8, want samen bewegen is naast gezond ook leuk om samen te doen!

Onze Kernwaarden

Authenticiteit: We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf mogen zijn op alle plekken in het IKC Prins Maurits. Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid

Passie en plezier: Het team van IKC Prins Maurits is enthousiast en werkt met veel plezier.

Verbondenheid: Alle betrokkenen zijn geïnformeerd over het kind en de zorg om het kind. We staan als één team om het kind heen.

Onbaatzuchtig: We helpen elkaar zonder er direct wat voor terug te krijgen. We zien dat oudere kinderen, jongere kinderen helpen. We hebben mediatoren op het plein en bieb assistenten in de bibliotheek.

Bezinning: We denken na over onszelf en de wereld en hoe we met elkaar om willen gaan. De Vreedzame Visie is zichtbaar in het hele gebouw.

Dagopvang 0 – 4jr

Voor werkende  en studerende ouders bieden we dagopvang aan van 7.00 – 18.00u. We hebben een leuke gezellige leefruimte die grenst aan een grote buitenruimte.

We werken met een duidelijke dagstructuur wat voor de kinderen een veilige omgeving biedt. Daarnaast volgen we uiteraard het ritme van de baby’s. Dit doen we in nauw overleg met de ouders.

Naast een mondelinge overdracht aan het begin en het eind van de dag houden we ouders op de hoogte via de ouder app. Daar kunnen ouders leuke unieke gebeurtenissen lezen over hun kind. En beschrijven we meer over de ontwikkelingsstappen die we bij hun kind zien. Daar waar nodig stemmen we onze benadering graag af met ouders, want opgroeien doen we samen!

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DAGOPVANG PASSWAAIJ

KLIK HIER OM HET GGD INSPECTIERAPPORT KDV TE BEKIJKEN

Peutergroep (met VVE expertise)

Onze peutergroep is een speelleer omgeving voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. We zijn alle dagen geopend tot 14u. We sluiten daarmee aan, aan de schooltijden.

Op deze groep werken we met educatieprogramma’s waar de kinderen volgens leuke thema’s meer leren over zichzelf en hun omgeving. Het themagericht werken stemmen we af met het onderwijs waar ook het spelend leren centraal staat.

Naast de reguliere peuteropvang bieden we ook het VVE programma aan voor kinderen met een taal-, en/ of ontwikkelingsachterstand.

De ontwikkeling van de kinderen registreren we met het kindvolgprogramma Kijk! Met onze overdracht maar ook met onze oudergesprekken houden we ouders goed op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Daar waar nodig kan onze pedagogisch VVE-coach ondersteunen of samen met de ouder kijken naar passende oplossingen in het zorgnetwerk waar we nauwe contacten mee onderhouden.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER PEUTEROPVANG WIPLALA

Buitenschoolse Opvang (4-7 jaar en 7-12 jaar)

We vinden het belangrijk dat kinderen bij ons thuis komen, het is tenslotte hun vrije tijd.

Naast dat ze lekker kunnen gaan lezen of voetballen geven we dagelijks gevarieerde workshops waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en verder kunnen ontwikkelen. De activiteiten ontwikkelen we samen met de kinderen, en we bieden ook nieuwe onbekende activiteiten aan op het gebeid van sport, techniek, koken, natuur of survival. Kortom de buitenschoolse opvang bruist van activiteiten!

Tussenschoolse Opvang

Ook de lunchopvang wordt verzorgd door medewerkers die op de buitenschoolse opvang werken. Zo is er voor kinderen ook een bekend gezicht in hun pauze tijd.

Ouderbetrokkenheid en IKC raad

Onze ambitie om het beste te bieden voor onze kinderen kunnen we alleen waarmaken in een nauwe verbondenheid met de ouders. Daarom hebben we door het jaar heen themagerichte ouderbijeen-komsten. Daarnaast is er het dagelijks oudercontact moment bij het halen en brengen van de kinderen en maken we gebruik van een centrale ouder app.

Ouders worden ook betrokken bij onze activiteiten en uitstapjes. En bij onze peuter speelleergroep zijn de vaste meespeel momenten voor ouders van kinderen met een VVE indicatie.

Het IKC Prins Maurits heeft voor het gezamenlijk overleg een IKC raad. Daarnaast heeft het onderwijs een medezeggenschapsraad (MR) en de Kinderopvang een oudercommissie (OC). In de IKC raad hebben de leden van de MR en van de OC zitting. In de IKC raad worden de punten die van belang zijn voor het hele IKC besproken.

Organisatie

IKC Prins Maurits is ingedeeld in twee units: unit 0 tot 7 jaar en unit 7 tot 12 jaar. Elke unit heeft een Unitleider die ervoor zorgt dat binnen de unit onderwijs en opvang goed zijn geregeld.

De IKC directeur geeft leiding aan het gehele IKC en draagt de eindverantwoordelijkheid. Het onderwijs is ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat elke groep een leerstofinhoud heeft die jaar na jaar op elkaar aansluit.

In de beide units wordt de zorg voor de kinderen georganiseerd. Elke unit heeft een intern begeleider of pedagogisch coach. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de leerlingzorg, zodat we aan kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van ieder  kind.

Onderwijs

De medewerkers van IKC Prins Maurits zijn professionals, ze ervaren het onderwijzen van leerlingen als een uitdaging. Zij ontwikkelen talenten van kinderen en maken het verschil. Ieder kind is anders. We gaan uit van het principe, dat ieder kind uniek is met een eigen aanleg. Dit betekent dat kinderen de gelegenheid moeten krijgen om in hun EIGEN tempo en met hun EIGEN programma hun EIGEN mogelijkheden te ontplooien.

Een snelle veranderende toekomst vraagt van kinderen andere vaardigheden dan een aantal jaren geleden: kinderen moeten kunnen samenwerken, moeten zich kunnen presenteren, communicatief zijn, oplossingsgericht kunnen denken, betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling enz. We werken met lesmethodes die op de toekomst en de ontwikkeling van 21ste -eeuwse vaardigheden zijn gericht.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER VSO EN BSO PASSWAAIJ

Informatie

Wilt u na het lezen van deze informatie meer weten of u inschrijven voor onze opvang? Neem dan gerust contact op met onze afdeling klantencontact:

(0345) 84 99 91 of mail: klantencontact@krbv.nl

Ook kunt u contact opnemen met de teamleider Amber Wilpstra 06-36241311 of mail  a.wilpstra@krbv.nl

 Wilt u meer informatie over het onderwijs van IKC Prins Maurits, dan kunt u contact opnemen met de directeur Arthur Kool. Telefoon: 0344 634948 of mail a.kool@cpob.nl of bekijk onze website www.ikcprinsmaurits-tiel.nl/