Kwaliteit kinderopvang naar een hoger niveau

IKK

Misschien heeft u er al van gehoord: Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Minister Asscher (Sociale Zaken) is met branchepartijen Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, ouderorganisatie BOinK en de vakbonden FNV en CNV tot een akkoord gekomen voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Het plan heet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Veel van de nieuwe kwaliteitsregels moeten vanaf 1 januari 2018 gaan gelden. Ook voor Kinderopvang Rivierenland gaat dit veranderingen teweeg brengen. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje:

Mentor
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. In de dagopvang is de mentor verplicht de ontwikkeling en welbevinden van het kind periodiek met de ouders te bespreken. In de buitenschoolse opvang hoeft dat alleen als dat gewenst is.

3-uursregeling
Het beroepskracht-kind-ratio bepaald aan de hand van de leeftijd en het aantal kinderen op de groep hoeveel pedagogisch medewerkers nodig zijn. Bij opvang van meer dan 10 uur per dag mag er maximaal 3 uur worden afgeweken van het beroepskracht-kind-ratio. Voor een buitenschoolse opvang middag geldt maximaal een half uur. De afwijkende uren moeten worden opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.

Beroepskracht-kind-ratio
De opvang van baby’s wordt beter. Er komen meer pedagogisch medewerkers per baby. Dat wordt één medewerker per drie baby’s. Nu is er nog één medewerker op vier baby’s. Deze regel geldt voor de babygroepen en verticale groepen (voor kinderen van 0 tot 4 jaar). De beoogde invoeringsdatum van deze regel is 1 januari 2019.

Vaste-gezichten criterium
Het aantal vaste gezichten voor nul jarigen gaat van 3 naar 2 en wanneer er met 3 medewerkers op de groep wordt gewerkt naar 3 vaste gezichten ( per week). Als het kind aanwezig is, werkt er altijd minimaal één vast gezicht van het kind op de groep.

Taal 3F
Van kinderopvangorganisaties wordt verwacht dat ze een opleidingsplan maken voor hun medewerkers. Verder gaat de 3F-taaleis voor het onderdeel ‘spreken’ voor alle pedagogisch medewerkers gelden. Nu geldt deze alleen nog voor pedagogisch medewerkers die op VVE-groepen werken. Hiervoor wordt een ingroeimodel gehanteerd.

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Naast IKK is er ook de Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt in (2018) werking. Dit betekent dat peuterspeelzalen onder de definitie van kinderopvang worden gebracht. Peuterspeelzalen moeten voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor kinderdagverblijven. Werkende ouders van kinderen op de peuterspeelzaal hebben ook vanaf januari 2018 recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang Rivierenland bereidt op dit moment voor op de gestelde eisen. We houden u middels de website bij het kopje Nieuws op de hoogte.